RUGACIUNI LA SFANTUL ANTON

Rugãciune de Recomandare
Sfinte Antoane, între toti sfintii lui Dumnezeu, tu ai fost înzestrat cu o putere deosebitã pentru a ocroti si ajuta pe toti cei care si-au pus nãdejdea în tine. Dumnezeu ti-a dat chiar puterea de a învia mortii, de a reda celor orbi vederea, celor bolnavi sãnãtatea, astfel încât toti cei care au alergat la tine au simtit mângâierea sprijinului tãu. Aceastã grijã a ta fatã de suferintele oamenilor, mã umple si pe mine de încredere sfântã, cu care alerg la bunãtatea ta, cerându-ti ajutor. Pentru dragostea ta înflãcãratã cãtre Isus, care a voit sã coboare în bratele tale sub chip de prunc ceresc si pentru iubirea ta gingasã fatã de Maria, Mama lui Isus, te rog, aratã-ti acum puterea ta cea mare si ajutã-mã. Tu esti tãria mea în suportarea pagubelor, în nenorocirile care mã lovesc, în întristãrile mele sufletesti, în boli si lipsuri, în necazuri si ispite de tot felul. Fii, deci, lîngã mine când patimile îmi rãscolesc sufletul si când duhul cel rãu unelteste împotriva sufletului meu ca sã-l piardã. Sfinte Antoane, te rog, ajutã-mã în toate lipsurile mele trupesti si sufletesti. Alinã si mângâie sufletul meu în orice strâmtorare, pentru ca, îmbãrbãtat de tine, sã primesc cununa biruintei de la Dumnezeu în slava vesnicã a cerului. Amin.

Invocatii cãtre Sfantul Anton
Sfinte Antoane de Padova, Roagã-te pentru noi.
Sfinte Antoane, floare aleasã a vietii cãlugãresti, R.
Sfinte Antoane, preot plin de zel al Sfintei Biserici, R.
Sfinte Antoane, propovãduitor al adevãrurilor dumnezeiesti, R.
Sfinte Antoane, vrednic împãrtitor al sfintelor sacramente, R.
Sfinte Antoane, pãstor rîvnic al sufletelor, R.
Sfinte Antoane, mângâietor al celor întristati, R.
Sfinte Antoane, ajutorul celor sãraci, R.
Sfinte Antoane, alinãtorul celor bolnavi, R.
Sfinte Antoane, sprijinul celor strâmtorati, R.
Sfinte Antoane, protectorul copiilor, R.
Sfinte Antoane, ocrotitorul sufletelor curate, R.
Sfinte Antoane, sprijinitorul familiilor, R.
Sfinte Antoane, mângâietorul bãtrânilor, al vãduvelor si al orfanilor, R.
Sfinte Antoane, cãlãuzã a sufletelor spre Dumnezeu, R.
Sfinte Antoane, luptãtor neînfricat împotriva spiritului rãu, R.
Sfinte Antoane, cunoscãtor al constiintelor, R.
Sfinte Antoane, îndrumãtor pe calea moravurilor bune, R.
Sfinte Antoane, ajutor deosebit în aflarea lucrurilor pierdute și furate, R.
Sfinte Antoane, mare fãcãtor de minuni, R.

Preot: Roagã-te pentru noi, Sfinte Antoane de Padova.
Toti: ca sã ne facem vrednici de fãgãduintele lui Cristos.
Preot: Sã ne rugãm. Doamne, Dumnezeule, ascultã cu bunãtate rugãciunea pe care o îndreptãm spre tine prin mijlocirea Sfintului Anton de Padova, Pãstor si Invãtãtor al Bisericii tale: dã-ne, te rugãm, ajutorul trupesc si sufletesc, pentru ca la sfârsitul vietii noastre pãmântesti, sã te putem lãuda împreunã cu el si cu toti sfintii tãi, în vecii vecilor. Amin.

Rugãciune pentru dobândirea unui har deosebit
La tine alergãm, Sfinte Antoane, care ai avut o inimã înflãcãratã de dragoste cãtre Dumnezeu si cãtre aproapele: pe tine te invocãm, puternicule fãcãtor de minuni, care ai tinut în bratele tale pe Isus Cristos sub chip de Prunc: cãtre tine ne îndreptãm plini de încredere, ca sã mijlocesti la bunul Isus harul pe care îl dorim din adâncul inimii. ( se spune dorinta... ) Sfinte Antoane nu privi la nevrednicia noastrã, ci la slava lui Dumnezeu, care va fi preamãrit prin tine, si la binele sufletelor noastre, precum si al acelora pe care îi vom ajuta la rândul nostru. În semn de recunostintã vom cãuta sã ducem o viatã cât mai potrivitã cu învãtãturile Sfintei Evanghelii si sã imitãm virtutile tale, ajutându-i pe cei sãraci si muncind pentru rãspândirea binelui. Amin.

Rugãciune la un mare necaz
Sfinte Antoane, tu ai primit de la Dumnezeu darul de a ajuta mii de oameni în necazurile cele mai mari în care s-au aflat. Tu ai înviat chiar si mortii, ai întors de pe cãile rãtãcite pe cei pãcãtosi, ai vindecat pe cei bolnavi, ai înapoiat lucrurile pierdute sau furate si orice rãu, oricât de mare ar fi fost, s-a îndepãrtat prin puterea rugãciunii tale. Dar nu numai atât, tu ai împãrtit oamenilor bogãtiile harului lui Dumnezeu: prin tine mii de oameni s-au întors la credintã, au învãtat sã fie constiinciosi în împlinirea datoriilor, au ajuns la bunãstare si o viatã fericitã. Si eu alerg la tine în necazul în care mã aflu. Nu am de unde sã primesc ajutor decât de la Dumnezeu dar sunt nevrednic sã apar în fata lui din cauza pãcatelor mele. Priveste la sufletul meu împovãrat si fie-ti milã de mine. Te rog Sfinte Antoane, pentru dragostea ta fatã de cei sãrmani si pentru grija ta pentru binele lor trupesc si sufletesc, roagã-l pe bunul Dumnezeu sã mã ajute si pe mine. Amin.

Rugãciunea unui om bolnav
Sfinte Antoane, tu ai înteles cel mai bine cã sãnãtatea este un mare dar al lui Dumnezeu si de aceea ai mijlocit pentru multi oameni vindecarea de boli pe care medicii le declarau incurabile. Priveste-mã si pe mine, care mã lupt cu boala si nu mã mai vindec. Doresc sã mã bucur de sãnãtate, pentru ca sã duc o viatã frumoasã si sã laud pe Dumnezeu prin munca mea, dar nu mã pot ruga asa cum se cuvine. Pentru trecerea de care te bucuri în fata lui Isus, vindecãtorul celor bolnavi, mijloceste-mi si mie însãnãtosirea prin puterea lui, pentru ca sã reiau datoriile mele de mai înainte. Îti voi fi recunoscãtor si voi cãuta sã-mi folosesc viata pentru a face bine si pentru a-mi mântui sufletul. Iar dacã în planul lui Dumnezeu eu trebuie sã sufãr pentru ispãsirea pãcatelor mele si ale semenilor mei, te rog sã-mi dobîndesti rãbdarea si harul de a uni suferintele mele cu chinurile îndurate de Mântuitorul Isus pe cruce, pentru ca astfel sã am parte de rãsplatã, împreunã cu aceia care-si poartã crucea cu rãbdare pe urmele lui. Amin.

Rugãciune pentru un bolnav
O, milostive sfinte Antoane, care fiind plin de dragoste si de putere dumnezeiascã ai ajutat pururea si pretutindeni pe aproapele tãu, si cu rugãciunea ta ai vindecat chiar si pe acela pentru care nu mai era nici o nãdejde, încât lumea toatã te numeste “Sfântul minunilor”, te rugãm sã-ti arãti puterea si iubirea ta fatã de sãrmanul bolnav N..., care si-a pus toatã încrederea în tine. Dumnezeu, o slãvite Antoane, ti-a dat în cer puterea de a face minuni spre vindecarea bolnavilor de orice fel. De aceea, vino din cer ca un înger de mângâiere la patul acestui bolnav; alinã-i durerea sau redã-i sãnãtatea deplinã, dacã aceasta va fi spre mântuirea sufletului sãu. Dacã însã Dumnezeu în vointa sa de nepãtruns, a hotãrât ca el sã sufere mai departe sau chiar sã pãrãseascã aceastã vale de lacrimi, atunci fii de fatã în cel din urmã moment al vietii lui. Trezeste în sufletul lui o cãintã sincerã de pãcate, ca sã primeascã cu folos ultimele Sacramente; întãreste-l ca sã întâmpine moartea cu supunere fatã de vointa lui Dumnezeu si astfel sã treacã din aceastã viatã la fericirea raiului, unde sã laude pentru toatã vesnicia milostivirile lui Dumnezeu si bunãtatea ta. Amin.

Rugãciune pentru propria familie
Sfinte Antoane, neînfricat apãrãtor al adevãrurilor crestine, ca preot tu ai predicat deseori despre demnitatea si sfintenia familiei: ca împãrtitor al darurilor ceresti ai coplesit-o cu nenumãrate binecuvântãri: ca mare fãcãtor de minuni, ai apãrat-o de puterile spiritului rãu. Cu umilintã vin si eu sã-ti cer ocrotirea ta pentru familia noastrã. Astãzi îti încredintez tie grija fatã de toti cei dragi. Crutã familia noastrã de toate necazurile acestei vieti. Îndepãrteazã din familia noastrã paharul durerii si al amãrãciunii, iar dacã Dumnezeu a hotãrât altfel, dobândeste-ne rãbdarea si resemnarea la vointa sa preasfântã. Înlãturã-i pe toti aceia care vor sã strice casa noastrã, mai ales pe cei ce încearcã sã semene intrigi între noi. Sfinte Antoane, ajutã familia noastrã sã trãiascã dupã legea lui Cristos: sã pãzeascã cu sfintenie poruncile lui Dumnezeu si ale sfintei Biserici, sã se bucure de pace si prosperitate, iar dupã aceastã viatã pãmânteascã sã ne gãsim într-o zi reuniti în cer, spre a ne bucura pentru toatã vesnicia de rãsplata si fericirea celor alesi. Amin.

Rugãciune cãtre Pruncul Isus care a binevoit sã coboare în bratele Sfântului Anton
Isuse, Prunc ceresc, te ador în bratele slujitorului tãu credincios, sfântul Anton si doresc sã te cinstesc si sã te iubesc cu aceeasi dragoste ca a lui. Tu ai voit sã vii în bratele sale pentru cã el ti-a ascultat cuvântul si l-a împlinit cu fidelitate. În acea clipã Tu i-ai dãruit atâtea comori ceresti, încât o viatã întreagã a putut împãrti si altora din ele. Întreaga omenire recunoaste aceasta când se închinã în fata icoanei sau a statuetei sfântului Anton cu pruncul Isus în brate. Isuse, Fiul lui Dumnezeu si Mântuitorul meu, mã închin tie si te ador ca si slujitorul si prietenul tãu, sfântul Anton. Ajutã-mã sã fiu statornic în aceastã supunere fatã de tine si s-o dovedesc mai ales prin faptele mele. Acum îndrãznesc sã-ti arãt si necazul în care mã aflu pentru a depune la picioarele tale povara inimii mele (mentioneaza cererea). Nãdãjduiesc sã fiu ascultat pentru bunãtatea ta si mijlocirea sfântului Anton. Te implor asadar pentru mila ta nemãrginitã, pentru meritele Preasfintei tale Mame si pentru fidelitatea sfântului Anton, sã mã ajuti acum si totdeauna, iar la sfârsitul vietii sã mã faci pãrtas de fericirea vesnicã. Tu care vietuiesti si domnesti în vecii vecilor. Amin.

Rugãciune pentru întoarcerea celor înstrãinati de Dumnezeu
Doamne Isuse Cristoase, tu ai venit în lume ca sã salvezi ceea ce era pierdut. Tu însuti ai spus: “Nu am venit sã salvez pe cei drepti ci pe cei pãcãtosi.” Tu ierti zilnic mii de oameni si-i faci sã se bucure din nou de darurile tale ceresti si pãmântesti, având din nou o constiintã curatã. Dupã înãltarea la cer tu ai trimis pe slujitorii tãi în lume, ca prin puterea Spiritului Sfânt sã ierte pãcatele acelora care se întorc la Dumnezeu si-si mãrturisesc cu sinceritate pãcatele. Printre acesti slujitori ai iertãrii, un loc deosebit îl ocupã si sfântul Anton. El a alergat dupã cei pãcãtosi, i-a încurajat, si prin puterea preoteascã le-a dãruit iertarea ta. De aceea alerg si eu la mijlocirea sfântului Anton. Priveste, Doamne la zelul si rugãciunile sale si ai milã de cei cufundati în pãcate si rãtãcire. Trimite-le pe Spiritul Tãu Sfînt, care sã le lumineze mintea, ca si ei sã vadã primejdia în care se aflã. Întãreste-le vointa ca sã se poatã ridica din starea lor asemeni fiului risipitor, spunând: “Mã voi ridica si mã voi întoarce la Tatãl meu.” Dã-le bucuria unei vieti curate, pentru ca sã rãmânã statornici în bine. Iatã ei se pierd si iadul se umple cu sufletele lor. Ce voi oferi ca rãscumpãrare pentru sufletele lor? Ceea ce ai oferit Tu pe lemnul crucii: Sângele Tãu preascump pe care sfântul Anton, preotul tãu, l-a oferit la Sfânta Liturghie pentru întoarcerea celor rãi. Primeste, Pãrinte ceresc acest prinos desãvârsit si pentru el scapã de pierzarea vesnicã sufletele celor pe care i-ai creat dupã chipul tãu si care prin botez au devenit copiii tãi si fratii Fiului tãu preaiubit. Ce sunt suferintele vietii acesteia în comparatie cu cele ale vietii viitoare? De aceea vin în fata ta si te rog din toate puterile mele pentru cei dragi ai mei cât si pentru toti cei pãcãtosi din lume ai milã de ei si condu-i pe cãile mântuirii. Amin.

Rugãciune pentru a cere harul unei vieti crestinesti
Sfinte Antoane, ocrotitorul si mijlocitorul meu credincios, pe tine te rog sã-mi dobândesti de la bunul Dumnezeu, în numele suferintei si mortii Domnului nostru Isus Christos, harul de a-mi îndrepta viata pãcãtoasã, de a pãrãsi deprinderile mele rele, înãbusind poftele pãcãtoase si biruind ispitele. Astfel voi putea sluji cu dragoste tot mai mare lui Dumnezeu, rãmânându-i credincios în toate zilele vietii mele. Spirite Sfânt, împãrtitorul harurilor, sprijinã-mã ca dupã exemplul sfântului Anton, sã duc o viatã plãcutã lui Dumnezeu, si sã mã întãresc zilnic în virtutile crestinesti. Dumnezeule milostiv, ajutã-mã sã-ti cer cu stãruintã numai ceea ce-ti place, sã cunosc vointa ta si s-o împlinesc din toatã inima. Dã-mi Doamne sã muncesc pentru tine, sã simt dezgust pentru comoditate. Ajutã-mã sã-mi înalt cugetul cãtre tine si sã mã rog muncind, sau sã muncesc rugându-mã. Dã-mi o inimã atentã la soaptele tale, sã îndepãrtez gândurile lumesti si sã nu mã las înfrânt de nici o încercare. Dobândeste-mi luminã pentru a te cunoaste, spre a te cãuta mereu si întelepciune spre a te gãsi totdeauna. Mãreste-mi credinta, întãreste-mi nãdejdea, desãvârseste-mi iubirea, ca prin meritele Domnului nostru Isus Cristos si prin mijlocirea sfântului Anton, să pot gusta, după această viață, bucuria vieții veșnice. Amin.

Rugãciune prentru întoarcerea celor înstrãinati de familie
Dumnezeule vesnic, Creatorul cerului si al pãmântului, tu ai orânduit familia ca sub binecuvântarea ta oamenii sã se simtã fericiti. Dar iatã cã pãcatul i-a dezbinat pe cei dragi si i-a fãcut sã fie dusmanii propriei lor iubiri. Însã tu ai milã de cei ruinati sufleteste si-i întorci la datoria lor. Sfântul Anton a primit de la tine acest dar, de a împãca familiile dezbinate si de a-i readuce pe copiii înstrãinati de familie. De aceea alerg la mijlocirea lui, pentru ca rugãciunea lui cucernicã sã sprijine slãbiciunea si nevrednicia mea. Doamne, tu ai permis aceastã dezbinare, poate pentru a mã face sã vãd cã iubirea dintr-o familie este darul tãu. Fã ca necazul care s-a abãtut asupra familiei mele sã-mi fie o învãtãturã si un îndemn ca sã mã rog cu mai multã stãruintã de acum înainte pentru familia mea. Priveste, Doamne spre familia mea dezbinatã si adu înapoi pe (tatãl, sotul, copilul,...) meu pentru ca uniti din nou, sã-ti putem sluji împreunã aici pe pãmânt si la sfârsitul vietii noastre sã fim uniti în cer. Amin.

Rugãciune pentru îndreptarea unei persoane scumpe (sot, copil, etc.)
Sfinte Antoane, tu care esti plin de dragoste sfântã fatã de cei pãcãtosi, si n-ai crutat trudã, rugãciune si fapte aspre de pocãintã pentru a-i readuce la Dumnezeu, vino în ajutorul meu ca sã îndrept o persoanã scumpã inimii mele, dar care este departe de iubirea lui Dumnezeu din cauza vietii ei dezordonate. Tu stii cã aceastã persoanã nu este cu totul rea. Are o inimã bunã. Îsi iubeste familia si-i vrea tot binele. Dar, din nefericire se uitã pe sine si nu vede propria-i mizerie sufleteascã în care se aflã. Este ca un sãrman orb, iubite sfinte Antoane, si depinde de tine sã-i dobândesti luminã de la Dumnezeu. Adu-o înapoi în Casa Tatãlui ceresc, dar curând, cãci altfel este în primejdie sã cadã pradã diavolului. Sfinte Antoane, dacã aceastã persoanã nefericitã si-ar cunoaste starea de plâns si dacã s-ar gândi la primejdia de a cãdea în orice clipã pradã osândei vesnice - la care se expune atât de usor - atunci desigur ca s-ar îndrepta. Binevoieste, deci, a-i deschide ochii. Fã-o sã înteleagã mizeria sufleteascã în care se aflã. Ridic-o din noroiul pãcãtelor în care s-a înglodat asa de adânc. Sfinte Antoane, nu te cuprinde mila când privesti acest suflet? Fã ca acest fiu rãtãcit sã înteleagã întreaga decãdere la care a ajuns. Întoarce-l la casa Tatãlui ceresc. Ia-l sub protectia ta si mijloceste pentru el ca Domnul sã-si deschidã bratele milei sale nesfârsite, sã-i dea sãrutul de pace si de împãcare, reasezându-l în drepturile pierdute. Sfinte Antoane, mare fãcãtor de minuni, îndeplineste-mi ruga. Este în joc sângele dumnezeiesc al lui Isus Cristos. Amin.

Rugãciune pentru îndreptarea unui copil
Sfinte Antoane, ocrotitorul meu plin de râvnã pentru mântuirea sufletelor, fie-ti milã de durerea unui tatã (a unei mame) coplesit(ã) de nelinistea în care l-a aruncat (a aruncat-o) nepãsarea religioasã a propiului fiu (a propriei fiice). Tu, care regãsesti lucrurile pierdute, fã ca fiul meu (fiica mea) sã regãseascã în sfârsit calea crestineascã pe care a rãtãcit-o. Flacãra credintei pare a fi stinsã în sufletul lui(ei). Pasiunile si indiferenta ce-l(o) împresoarã i-au întunecat mintea si i-au slãbit vointa. Tu de atâtea ori ai înfrânt puterile iadului. Lumineazã-i mintea si dezvãluie-i înselãciunea diavolului, ca sã recunoascã primejdia în care se aflã sufletul sãu, si - asemenea fiului rãtãcit - sã se reîntoarcã în bratele tatãlui sau (mamei sale), spre bucuria Tatãlui ceresc. Amin.

Rugãciune pentru a avea copii
Sfinte Antoane, mângâietorul sufletelor mâhnite, priveste cu îndurare si vezi cum trãiesc în întristare, pentru cã Dumnezeu nu mi-a dat harul de a deveni si eu mamã, sau dacã devin, îmi curmã bucuria, luându-mi copilul de la sân. Copiii sânt legãtura de iubire dintre soti: mijloceste, deci pentru mine la Domnul, ca El sã ne mângâie cu un copil si sã ni-l tinã în viatã. Eu fãgãduiesc cã îl voi creste si educa în frica lui Dumnezeu. Sfinte Antoane, pentru dragostea pe care ai avut-o fatã de Pruncul Isus, dobândeste-mi acest har. Iar dacã Dumnezeu a hotãrât altfel, usureazã-ne, mie si sotului meu traiul, cu haruri deosebite, ca sã fim pururi resemnati în vointa lui Dumnezeu si sã ne folosim de starea noastrã pentru a spori faptele bune în folosul aproapelui. Amin.

Rugãciune de apãrare împotriva geloziei
Glorioase sfinte Antoane, Dumnezeu a voit sã fii sfântul minunilor si în vremurile noastre. Toti cei necãjiti aleargã la tine. Iatã-mã si pe mine la picioarele tale spre a-ti deschide inima mea cea atât de zbuciumatã. Sfinte Antoane, eu nu mai am liniste. Mã zbucium fãrã a vedea vreo scãpare din suferintele mele, pe care le îndur fãrã vinã. Nu mai pot suferi necontenitele învinuiri nemeritate, ce vin tocmai din partea acelei persoane care ar trebui sã-mi fie cel mai bun sprijin pe pãmânt. Gelozia îi tiranizeazã inima, iar eu sufãr atât de mult de pe urma ei. Sfinte Antoane, tu care cunosti nevinovãtia mea în aceastã privintã si credinta mea nestrãmutatã ce am jurat-o sotului (sotiei), vino în ajutorul meu asa cum, în viata ta pãmânteascã, ai ajutat pe cei ce se aflau în acelasi necaz. Lumineazã mintea sotului meu (sotiei mele), ca sã recunoascã dreptatea si adevãrul si-ti voi arãta recunostintã tot timpul vietii mele. Amin.

Rugãciune pentru reusita la examen
Sfinte Antoane, tu ai cãutat cu mare sârguintã adevãrul si ai stiut sã unesti credinta cu stiinta. Tu ai dobândit întelepciunea prin muncã si rugãciune. Din smerenie ti-ai ascuns priceperea, însã Dumnezeu te-a fãcut cunoscut, pentru ca sã fii luminã si altora. Îndemnat de exemplul tãu vreau si eu sã progresez în viata crestinã si în stiintã. Mã adresez tie, mai ales cu ocazia examenului pe care trebuie sã îl dau. M-am pregãtit constiincios, dar mã tem ca nu cumva emotia sau neatentia sã lipseascã munca mea de roadele cuvenite. Lumineazã-mi mintea, întãreste-mi memoria si dã-mi priceperea necesarã, ca sã rãspund corect si cuviincios, spre edificarea examinatorilor mei. Fereste-i de orice rãutate omeneascã pentru ca sã tinã cont de capacitatea mea si de munca depusã, si sã nu fie influentati de alte considerente. Ajutã-mã sã trec cu bine aceastã probã, care va fi un pas înainte pe drumul vietii mele si o rãsplatã meritatã pentru truda si grija pãrintilor mei. Ajutã-mã sã adâncesc cunostintele mele, ca ele sã nu se opreascã la suprafatã, ci sã ajungã la izvorul întelepciunii si al stiintei care este Dumnezeu. Amin.

Rugãciune pentru obtinerea unui serviciu
Sfinte Antoane, tu ai primit de la Dumnezeu darul de a-i ajuta pe cei nevoiasi si sãraci, ajutã-mã sã-mi procur pâinea cea de toate zilele. Iatã în ce greutãti mã aflu eu (si familia mea). Nu stiu ce sã fac si încotro sã mã îndrept. Faptele tale minunate au aruncat o razã de sperantã si în sufletul meu si mã îndeamnã sã alerg la mijlocirea ta. Stiu cã Dumnezeu, care orânduieste toate, cunoaste starea mea, dar nu sânt vrednic sã apar în fata lui. De aceea cer sprijinul tãu. Vin cu toatã încrederea la tine, Sfinte Antoane! Ai milã de mine (si de familia mea). Lumineazã mintea si miscã inima celor mai mari ca sã ia o hotãrâre bunã în situatia mea: fã-i sã înteleagã greutãtile în care mã zbat eu (si familia mea). Locul de muncã potrivit înseamnã pentru mine câstigarea celor necesare existentei mele (si a familiei). De aceea te rog ajutã-mã sã gãsesc un serviciu potrivit, ca sã trãiesc cinstit din munca mea. Nãdãjduiesc cã mã vei ajuta. Voi stãrui în aceastã rugãciune pânã când ea se va împlini. Amin.

Rugãciune pentru o cãsãtorie fericitã
Sfinte Antoane, tu ai îndrumat pe atâtia tineri pe drumul vietii si le-ai dobândit ajutor de la Dumnezeu ca sã poatã întemeia o familie fericitã si astfel sã aibã parte de o viatã frumoasã. Stiu cã si viitorul meu este în mâinile lui Dumnezeu, Stãpânul cerului si al pãmântului, dar teama de primejdiile care mã înconjoarã - uneltirile celor rãi, farmecele, descântecele - mã fac uneori sã mã clatin în credintã. De aceea alerg la ajutorul tãu. Toti cei care si-au încredintat viitorul în mâinile tale au fost cãlãuziti pe drumul cel bun. Dobândeste-mi de la Dumnezeu rãbdare ca sã nu mã pripesc în alegerea mea; credintã, ca sã descopãr mereu vointa lui; supunere la aceastã vointã si seriozitate în pregãtirea mea pentru viata de familie. Întãreste-mi convingerea cã Dumnezeu nu pãrãseste fãpturile sale si le conduce prin providenta sa. Domnul nostru Isus Cristos ne-a învãtat: “Cãutati mai întâi împãrãtia lui Dumnezeu si dreptatea lui si toate celelalte vor veni pe deasupra” (Mt 5, 35). Bunul meu mijlocitor, eu sunt dispus sã duc o viatã cinstitã si supusã vointei lui Dumnezeu. Fereste-mã de orice rãu si ajutã-mã sã-mi gãsesc un tovarãs credincios (o tovarãsã credincioasã), pentru ca astfel, amândoi sã fim fericiti pe drumul vietii si sã ajungem sã ne bucurãm de slava cereascã. Amin.

Rugãciune pentru câstigarea unui proces
Iubite sfinte Antoane, iatã-mã la picioarele tale cu sufletul îngrijorat, când mã gândesc la nenorocirea ce m-ar putea lovi pe mine si familia mea dacã justitia omeneascã ar comite o eroare în judecata ei. Tu ai apãrat pe cei nevinovati. Vino si în ajutorul meu, apãrã-mã ca pe un client al tãu. Nu-ti cer o minune, ci numai o favoare. Te rog, cere luminã pentru judecatori ca sã cunoascã adevãrul si îndepãrteazã din mintea lor tot ce ar putea sã-i ducã în eroare. Fã ca nedreptatea sã nu poatã triumfa. Dacã însã Dumnezeu va îngãdui totusi ca sã mi se întâmple lucrul de care mã tem atât de mult, fã ca sã nu-mi pierd resemnarea sfântã, ci sã accept vointa Domnului, care ne loveste numai pentru binele sufletului nostru. Nu mã îndoiesc cã si în aceastã încercare grea tu nu mã vei pãrãsi. Amin.

Rugãciune de multumire
Sfine Antoane, tu ai avut o inimã simtitoare fatã de suferintele oamenilor si i-ai ajutat totdeauna. Si eu am simtit ajutorul tãu în viata mea. Primeste recunostinta mea si darul pe care îl prezint la altarul tãu. Vreau si eu sã contribui, cu slabele mele puteri, la rãspândirea împãrãtiei lui Dumnezeu si la ajutorarea sãracilor. Ajutã-mã în continuare, ca viata mea sã fie demnã de un adevãrat crestin si niciodatã sã nu uit de binefacerea pe care am primit-o prin tine. Amin.

SCURTĂ BIOGRAFIE A VIEȚII SFÂNTULUI ANTON
Ferdinand (viitorul Anton), s-a nascut la Lisabona la 15 august 1195 intr-o bogata familie de nobili. De mic copil el a aratat un interes pentru biserica, uimind preotii cu inteligenta si intelepciunea lui. Din dragoste pentru Cristos el a renuntat la viata bogata de acasa si a urmat calea Domnului. Iniţial el a intrat în ordinul augustinian. Atunci când relicvele Sf. Bernard şi ale însoţitorilor lui, primii martiri franciscani, au fost aduse pentru a fi îngropate în biserica sa, Anton a părăsit ordinul său, intrând la fraţii minori şi mergând în Maroc pentru a evangheliza si pentru a muri pentru credinta. Din cauza ca boala l-a doborat in Sicilia nu si-a putut continua calatoria si s-a alăturat unor alţi fraţi călugări care mergeau la Porţiuncula. A trăit într-o peşteră din San Paolo, pe care o părăsea doar pentru a participa la Liturghie şi pentru a face curăţenie la mănăstirea din apropiere. Într-una din zile, predicatorul care era programat nu a apărut, fraţii îndemnându-l pe Anton să vorbească în locul acestuia. El i-a impresionat atât de mult încât de atunci a început în mod constant sa călătorească, să evanghelizeze, sa predice şi sa predea teologie în Italia şi Franţa.
Orator de excepţie, el atrăgea mulţimile pe oriunde mergea, vorbindu-le în multe limbi; legenda spune că mergand sa predice cuvantul domnului unei multimi acestia neascultandu-l,el chema pestii din ocean sa il asculte.Cand multimea a vazut ca sute de pesti si-au scos capetele ca sa asculte vorbele blande ale Sfantului au recunoscut adevarata credinta. Făcători de minuni,este unul dintre cei mai iubiţi sfinţi, imaginea sa şi statuile lui aflându-se aproape peste tot. La 16 ianuarie 1946 a fost proclamat Doctor al Bisericii.

Sfântul lumii întregi
Toată lumea îl cunoaşte pe Sfântul Anton şi vorbeşte de binefacerile ce el le împarte tuturor acelora care aleargă la dânsul. Recunoaşte, de asemenea, că puterea acestui sfânt întrece adesea aşteptările evlavioşilor care îşi pun încrederea în el. Faima de Făcător de minuni ce o avea, încă trăind pe pământ, i se cuvine şi azi, şi creştinătatea toată i-o acordă cu bucurie. Bisericile zidite în cinstea lui sunt nenumărate; altarele închinate amintirii lui se găsesc atât în catedralele măreţe ale oraşelor cât şi în modestele bisericuţe de la sate. Icoana lui, prezentă în casele creştine, străjuieşte de la loc de cinste fericirea familiilor, putem zice, pe întreg cuprinsul pământului.
Sfântul Anton este sfântul universal, şi această popularitate i-a adus-o tocmai faima minunilor sale.
Sfântul Anton însă este şi un strălucit model de sfinţenie creştinească. Virtuţile sale eroice au fost acelea ce l-au făcut atât de plăcut lui Dumnezeu şi au dat totdeauna putere deosebită rugăciunilor lui. Se cuvine, deci, ca toţi creştinii să-l aibă şi ca exemplu de urmat în virtuţile creştineşti, pentru ca, imitându-l, să-l înduplece mai uşor a mijloci pentru dânşii la Dumnezeu pentru a le dobândi harurile cerute.

Anton devine frate franciscan
În anul 1220 se aduc cu mare cinste în Coimbra moaştele celor dintâi martiri din Cinul Franciscan: Bernard, Petru, Acursiu, Audiut şi Oton. Trimişi de Sfântul Francisc în Maroc, aceşti călugări au predicat Evanghelia cu mare curaj şi au luminat pe mulţi cu învăţătura lui Cristos. Pentru acest lucru, sultanul Miramolin i-a pus în lanţuri şi a poruncit să fie apoi tăiaţi în bucăţi şi aruncaţi la câini. Însă Dumnezeu a preamărit moartea aceasta groaznică a slugilor Sale cu mari minuni şi creştinii s-au grăbit să adune şi să cinstească moaştele lor, aducându-le în ţară creştină cu mare pompă. Ferdinand luă parte la sărbătorire şi, cuprins de dorul muceniciei, calugar Augustinian fiind, trece la Franciscani, ca să poată merge şi el în misiuni, şi aici să-şi dea viaţa pentru credinţă. Avea atunci 25 de ani.
Despărţirea lui Ferdinand de confraţii Augustinieni a fost foarte dureroasă. Superiorul, văzând tăria cu care voia să urmeze regula Ordinului Franciscan, l-a binecuvântat, zicându-i: "Mergi în pace, fiule, sunt sigur că te vei face sfânt". Vorbele acestea s-au adeverit întocmai. În mănăstirea franciscană, fratele Anton este un exemplu pentru toţi. Credinţa vie, nădejdea neclintită, dar mai ales dragostea aprinsă pentru Dumnezeu şi pentru aproapele îi fac sufletul tare şi îi dau curaj pentru lucruri mari. El cere să plece în Africa, în urma confraţilor săi, morţi nu demult pentru credinţă. Dorinţa i se împlineşte şi pleacă fericit cu o corabie spre Maroc. Însă Pronia dumnezeiască îl voia în altă muncă apostolică. Ajuns în Africa, se îmbolnăveşte şi e obligat să se întoarcă. O furtună se dezlănţuie cu mare furie pe mare şi, în cele din urmă, după grele încercări, ajunge în Sicilia (Italia).

Mare predicator şi făcător de minuni
Era în anul 1222. Se ţinea sfinţire de preoţi la Florii şi, nefiind cine să predice, Anton fiind de faţă, primi poruncă să se urce în amvon şi să ţină el predica de ocazie. A fost o revelaţie!
Atunci s-a văzut cât dar dumnezeiesc se adăpostea în acest om umil, câtă putere de convingere avea în cuvânt. Sfântul Francisc, aflând de cele întâmplate, îl numi predicator, iar pentru a-i arăta stima ce o avea pentru dânsul, îi zicea episcopul meu.
Anton se puse cu tot zelul în slujba sufletelor şi alerga acolo unde era primejdia mai mare. Timpurile erau foarte triste şi moravurile stricate. Puterea lui de a convinge, ajutată de ştiinţa teologică ce o stăpânea, şi mai ales sfinţenia vieţii lui, aduceau însă în suflete lumina şi tăria necesară să se întoarcă la Dumnezeu. Minunile cu care însoţea adesea predicarea cuvântului mântuirii zguduiau adânc sufletele şi le duceau la îndreptare adevărată.
În anul 1224, Ordinul Franciscan era bine închegat. Sfântul întemeietor, luminat de Dumnezeu, hotărâse ca toţi călugării săi să se îndeletnicească cu viaţa de rugăciune şi de muncă apostolică. Pentru a putea pregăti mai bine la predicarea cuvântului Evangheliei pe fiii săi Franciscani, a introdus în ordin casele de studii, în care se învăţa teologia şi celelalte ştiinţe sacre. Sfântul Anton a fost ales, de însuşi Sfântul Francisc, ca să înveţe teologia pe ceilalţi călugări din mănăstirea din Bologna (Italia), unde a demonstrat că este vrednic de titlul de Doctor în teologie ce avea să i-l dea obştea.

Sfântul Anton de Padova
Puterea cu care Dumnezeu lucra in viata sa i-au marit faima.Oraşele şi satele îl ascultau uimite şi zguduite de minunile ce le făcea pentru mântuirea sufletelor. Dar oraşul în care el avea să stea mai mult a fost Padova. Sfântului îi plăcu acest oraş, căci se grăbise să asculte de cuvintele sale şi s-a întors la Dumnezeu. Apostolatul lui la Padova se aseamănă cu acela al Sfântului Pavel la Roma. Numărul sufletelor câştigate pentru o viaţă sfântă era nespus de mare. Toată provincia a fost străbătută , în lung şi în lat, de Sfântul Anton.
Pe când era odată la Camposampiero, orăşel aproape de Padova, şi veghea noaptea în rugăciune, în casa contelui de acolo, Pruncul Isus i se arătă într-o strălucire mare şi se lăsă luat în braţe şi dezmierdat de Anton, care, fericit la culme, îi spune cele mai dulci vorbe de iubire. Contele văzu şi auzi totul şi povesti şi altora minunea aceasta. Iată pentru ce Sfântul Anton apare pe icoane cu Pruncul Isus în braţe.
Minunile Sfântului Anton sunt acuma atât de dese încât, dacă s-ar pune împreună, ar alcătui o minune care nu se mai sfârşeşte. Ba, s-a zis, pe bună dreptate, despre aceste minuni că ar fi ceva neobişnuit dacă acestea nu s-ar mai întâmpla. Faptele sale sunt atât de măreţe şi l-au făcut atât de renumit în toată lumea, încât uneori s-ar crede că Dumnezeu glumeşte cu dânsul ca şi cu părintele lui sufletesc, Francisc de Assisi, dându-i puterea de a face minuni, nu atât pentru nevoile oamenilor, cât pentru plăcerea dumnezeiască de a-l face slăvit şi a încânta în acest fel lumea.

Moartea sfântului Anton de Padova
O viaţă atât de rodnică în virtuţi şi fapte bune merită însă răsplata, şi Dumnezeu se grăbi să-şi răsplătească sluga Sa credincioasă. Într-adevăr, Sfântul Anton se îmbolnăvi de hidropizie, iar la 13 iunie 1231, îşi luă zborul spre plaiurile cele veşnice, la vârsta de 36 de ani. Moartea i-a fost luminată de arătarea Domnului Cristos şi a Maicii Sale, care au venit să-l mângâie şi să-i ducă în cer sufletul. Chiliuţa în care s-a întâmplat fericita sa moarte mai stă şi astăzi în picioare şi e încorporată în biserica ce se cheamă Arcella, din apropierea oraşului Padova. Vestea morţii lui a fost răspândită de o mulţime de copii, care începură a striga "a murit sfântul", iar după cinci zile a fost dus şi înmormântat în oraş cu mare alai. Sicriul cu moaştele sfântului a fost în ziua aceea izvor de vindecări. Toţi orbii, şchiopii şi cei ce sufereau de alte boli s-au vindecat numai atingând Sicriul Sfântului.
După moartea Sfântului Anton, minunile au continuat şi s-au înmulţit; aşa că de abia trecu un an de la moartea lui slăvită, că deja Papa Grigoriu al IX-lea, aflându-se în oraşul Spoleto, l-a pus în sinaxarul sfinţilor, dând astfel creştinilor un nou patron puternic pe lângă Dumnezeu şi un exemplu strălucit de urmat.
Dumnezeu a preamărit acest act solemn şi cu o minune mare, căci în momentul când Papa rostea cuvintele de canonizare, la Lisabona s-au auzit clopotele catedralei sunând de la sine.
În anul 1263, când se termină construcţia bazilicii, clădită în cinstea lui în Padova, i s-au transportat moaştele sub altarul din capela închinată lui.
Cu acest prilej, Dumnezeu a arătat cât de mult i-a plăcut serviciul ce Sfântul Anton l-a făcut sufletelor prin predicare, căci deschizându-se sicriul i s-a găsit limba vie şi frumoasă ca şi la un om viu, pe când restul trupului era cenuşă. Sfântul Bonaventura, pe atunci superiorul general al cinului Franciscan, era de faţă şi sărutând-o, zise: "O, limbă binecuvântată, care ai lăudat pururea pe Dumnezeu şi ai făcut ca şi alţii să-l mărească, acum se vede, cât de vrednic a fost în faţa lui Dumnezeu". Şi tot atunci a scris şi Troparul: De doreşti să ai minuni. Această limbă minunată e aşezată acum într-un foarte frumos relicvar de aur, bătut în pietre scumpe şi se păstrează în bazilica Sfântul Anton, la Padova. Acolo o poate vedea oricine. Pelerinii nu mai contenesc la Padova. Vin răzleţi, vin în grupuri, vin să ceară, vin să mulţumească. Bazilica Sfântului e un centru mondial de pelerinaje. În jurul mormântului său, ard mereu candele şi lumânări aprinse de recunoştinţa credincioşilor. Pe pereţii bisericii stau atârnate mii şi mii de ex-voturi, lăsate de cei care au fost ajutaţi.

Puterea Sfântului Anton de Padova
Minunile făcute de Sfântul Anton sunt atât de felurite, încât cu greu se poate hotărî în ce nevoi a ajutat mai mult. El scapă de moarte, fereşte de erezii, de nenorociri, de diavol şi de ispitele lui, de lepră şi de bolile molipsitoare şi incurabile; însănătoşeşte pe toţi bolnavii care aleargă la dânsul cu încredere, ajută călătorii pe ape; îi eliberează pe robi, pe prizonieri şi pe surghiuniţi; află lucrurile pierdute; scapă şi fereşte de orice soi de primejdii şi ajută în orice fel de lipsuri. De aceea, astăzi creştinii aşteaptă de la Sfântul Anton orice har; haruri mari şi haruri mici: şi Sfântul îi mângâie dacă e spre binele lor sufletesc. Prin dânsul aşteaptă mai ales: sănătate, pace în familie, căsătorie fericită, serviciu cinstit, mijloc de trai, reuşită la învăţătură şi la examene, noroc în acţiunile lor, ocrotire împotriva duşmanilor, creşterea bună a copiilor, apărarea avutului, scăparea de calomnii, câştig în procese, pâinea cea de toate zilele, ajutor în ocolirea ispitelor, uşurarea sufletelor, şi o moarte creştinească.

Găsitorul lucrurilor pierdute sau furate
Iată un atribut care i se potriveşte numai Sfântului Anton. I s-a dat acest nume pentru că, spre deosebire de alţi sfinţi, mângâie şi ajută pe acei care, din vina sau fără vina lor, au pierdut lucruri scumpe sau folositoare şi vor să le găsească. Fapta care l-a arătat puternic pe Sfântul Anton în astfel de împrejurări e următoarea:
Puterea rugăciunilor sale în toate împrejurările de acest fel s-a arătat într-adevăr minunată. Aşa că astăzi toţi evlavioşii faţă de Sfântul Anton au convingerea fermă că tot ce se poate pierde se poate şi afla prin Sfântul Anton.
La convingerea că Sfântul Anton găseşte lucrurile pierdute se adaugă apoi siguranţa că toate cele existente nu se vor mai pierde, dacă vor fi încredinţate grijii Sfântului; de aceea mulţi îşi recomandă Sfântului Anton bunurile personale, alţii, înainte de a pune la poştă sau a trimite lucruri, hârtii de valoare, le pun sub paza Sfântului Anton. Şi cu folos!

Ajutorul săracilor
Sfântul Anton a iubit într-un chip deosebit pe cei săraci şi, din dragoste pentru dânşii, a întreprins obositoarele sale drumuri apostolice. Însă Sfântul Anton este părintele săracilor nu numai pentru harurile sufleteşti ce le-a împărţit lor, când era încă în viaţă, ci mai ales pentru că el, din slava cerească, dă săracilor pâinea cea de toate zilele. E mai milostiv când este vorba de cauza săracilor, şi dă mai curând harurile cerute când se promite pâine pentru cei săraci. Nu există strâmtoare, boală, lipsă, în care Sfântul Anton să nu-şi arate mila, dacă vede că e şi spre folosul săracilor. Se făgăduieşte cât se crede şi nu se dă pâinea făgăduită, până nu se capătă harul cerut. Sfântul Anton atrage pe cei săraci la Dumnezeu, asigurându-le şi hrana zilnică, din prisosinţa bogaţilor.
Cei care încearcă a dobândi haruri de la Sfântul Anton în acest mod, rămân totdeauna convinşi că Sfântul Anton e Părintele Săracilor.

Articole publicate pe blog